ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

Заповнити заяву для вступу онлайн

Вступники подають особисто заяву про вступ до училища із зазначенням обраної професії, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додаються:

–         свідоцтво про освіту (оригінал) з додатком;
–         медичні довідки – форма 086У і 063;
–         ідентифікаційний номер (копію в 3 екземплярах);
–         ксерокопію паспорта, ID-картки (в 3-х екземплярах);
–         документ про відношення до військової служби;
–         документи, що дають право на пільги;
–         6 фотокарток (розміром 3см х 4см);
–         санітарна медична книжка (для торгово-кулінарного профілю).

Для вступу в училище сертифікат незалежного оцінювання не вимагається.

Правила прийому
до Львівського вищого професійного училища технологій та сервісу
на 2023 рік

1.Загальна частина.

1.1.         Правила прийому до Львівського вищого професійного училища технологій та сервісу є обов’язковими для керівництва та приймальної комісії у своїй роботі.
1.2.         До Львівського ВПУ технологій та сервісу приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах та у відповідності до ліцензії на надання таких послуг для цієї категорії громадян.
1.3.         Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти у відповідності до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4.         Прийом до Львівського ВПУ технологій та сервісу здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнем «кваліфікований робітник», відповідно до ліцензії серія АГ№508174 виданої Міністерством освіти і науки України 06.12.2010 року та свідоцтва про атестацію серія РД№000710 виданого Міністерством освіти і науки України 15.01.2009 року:

№ п/п Повна назва професії Освітній рівень Термін навчання Додаткова інформація План державного
(регіонального) замовлення
Ліцензований обсяг
1 Кравець, закрійник базова загальна середня освіта 3 р. 4 міс. з отриманням повної  загальної середньої освіти 25 30
2 Кравець, закрійник повна загальна середня освіта 1 р. 5 міс. 25 30
3. Кухар, кондитер базова загальна середня освіта 3 р. 5 міс. з отриманням повної  загальної середньої освіти 50 60
4. Кухар, кондитер повна загальна середня освіта 1 р. 4 міс.  – 50 60
5. Агент з організації туризму,адміністратор повна загальна середня освіта 1 р. 6 міс. 25 30
6. Офіціант, бармен повна загальна середня освіта 1 р. 5 міс. 25 30

1.5            Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів визначених у Державному бюджеті на підготовку робітничих кадрів на умовах державного (регіонального) замовлення у професійно-технічних навчальних закладах.
1.6              Прийом громадян понад державне (регіональне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2.Приймальна комісія.

2.1              Прийом до Львівського ВПУ технологій та сервісу здійснюється приймальною комісією.
2.2              Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає і затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3              Правила прийому до Львівського ВПУ технологій та сервісу розроблені згідно Типових правил прийому і затверджені директором училища та погоджені з департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації до 1 грудня 2021 року.
2.4              Приймальна комісія:
·        організовує прийом заяв та документів;
·        проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів,
·        працевлаштування після закінчення навчального закладу;
·        організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
·        приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Львівського ВПУ технологій та сервісу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
·        організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
·        вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5          Правила прийому до Львівського ВПУ технологій та сервісу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди які обумовлюють:
·        перелік професій, спеціальностей згідно з отриманою ліцензією;
·        вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
·        плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;
·        форми та ступені навчання;
·        обмеження з професій та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
·        порядок проведення співбесіди та системи оцінювання знань;
·        порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
·        порядок розгляду оскаржень результатів співбесіди;
·        порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
·        наявність місць в гуртожитку та умови їх надання.
·        порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
2.6          Прийом документів на первинну професійну підготовку проводяться з 15  травня по 31 серпня 2022 року, на перепідготовку, підвищення кваліфікації – впродовж року.

3.Документи для вступу

3.1          Вступники подають особисто заяву про вступ до Львівського ВПУ технологій та сервісу, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
·        атестат (свідоцтво) про освіту (оригінал);
·        медичну довідку форма 086У і 063;
·        ідентифікаційний номер (копію в 3 екземплярах);
·        ксерокопію паспорта, ID-картки;
·        документ про відношення до військової служби;
·        документи, що дають право на пільги;
·        6 фотокарток (розміром 3х4см.)
Усі копії документів завіряються в установленому порядку.
Вступники пред’являють особисто  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
3.2          Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. Для вступу сертифікат незалежного оцінювання не вимагається.

4.Умови прийому.

4.1          Прийом до Львівського ВПУ технологій та сервісу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
·        за результатами співбесіди;
·        за рейтинговим списком вступників;
·        за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну. середню освіту або середнього балу атестату про повну загальну середню освіту
4.2              Співбесіди проводяться в декілька етапів протягом усього періоду прийому документів згідно графіка роботи приймальної комісії. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
4.3              Учні Львівського ВПУ технологій та сервісу, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору, рейтингу успішності.
4.4              Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
4.5          Особи, які без поважних причин не з’явились на засідання приймальної комісії в зазначений час, їм надається можливість повторно прибути на співбесіду в наступний термін, але не пізніше останнього за графіком засідання приймальної комісії.

5.Зарахування.

5.1           Зараховуються поза конкурсом:

·        особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
·        діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
·        діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
·        особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивного результату під час проходження співбесіди;
·        особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
·        особи, яким відповідно до Закону України від 14.05.2015р. №425-VIII «Щодо державної підтримки учасників бойових дій, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, або під час масових акцій громадянського протесту, дітей зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» надано таке право;
·        діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2          Першочергово зараховуються за рівних умов:
·        випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
·        випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
·        учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
·        особи, які вступають до навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.3           Не пізніше ніж через 5 днів після проведення співбесіди, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання за обраною професією.
5.4               У разі оскарження результатів співбесіди вступник в триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5               Зарахування до Львівського ВПУ технологій та сервісу здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
5.6              Після конкурсного відбору зарахування до Львівського ВПУ технологій та сервісу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7              Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання проводиться за рахунок коштів визначених у Державному бюджеті на підготовку робітничих кадрів в межах затвердженого державного (регіонального) замовлення.

6.Прикінцеві положення.

6.1              Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на всіх випускників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2               Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом десяти днів від дня її початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування осіб.
6.3              Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.
6.4              Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5               Результати співбесіди зберігаються не пізніше 3 місяців, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.6               Контроль за виконанням і дотриманням правил прийому до училища здійснює Департаменту освіти і науки, Львівської обласної державної адміністрації.
Документи приймаються з 15 травня до 31 серпня 2022 року

Режим роботи приймальної комісії:

з 9ºº до 17ºº год.
в суботу
з 9ºº до 15ºº год.
Вихідний день – неділя

Довідки за телефоном:
276-58-00
276-57-99
276-58-03
Email: wz32@ukr.netwz32@i.ua.

Правила прийому до Львівського ВПУ технологій та сервісу розроблено на основі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки №449 від 14 травня 2013р та наказом МОН України №344 від 09.04.2014 р. «Про внесення зміни до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України».

Заповнити заяву для вступу онлайн