Учневі

Типи уроків

Урок – це форма організації навчання, коли викладач проводить заняття в класній кімнаті з постійним складом учнів, які мають приблизно однаковий рівень фізичного і психічного розвитку, за розкладом і регламентом.

В.О.Сухомлинський писав: „Урок – основна ділянка навчально-виховного процесу, на якій учитель щоденно здійснює освіту, виховання і всебічний розвиток учнів. Урок є тією головною сферою інтелектуального життя вихованців, у якій повсякденно відбувається духовне спілкування навченого життям наставника і його вихованців, які вступають на перші щаблі життя”

У дидактиці існують різні підходи до класифікації уроків. Зокрема, класифікують уроки за способами їх проведення (урок-лекція, урок-диспут, урок-бесіда, лабораторно-практичний урок та ін.); за етапами навчальної діяльності (вступні, уроки формування понять, уроки застосування знань на практиці, уроки тренування і повторення та ін.). та найбільш вдалою і прийнятною є класифікація уроків за дидактичною метою. Український дидактик В.О. Онищук виділяє такі типи уроків:

1) урок засвоєння нових знань;

2) урок формування умінь і навичок;

3) урок застосування умінь і навичок;

4) урок узагальнення і систематизації;

5) урок контролю і корекції знань, умінь і навичок;

6) комбінований урок.

Залежно від типу уроку логічно вибудовується його структура. Структура уроку – це сукупність, послідовність і логічний зв’язок елементів, які становлять його модель.

Кожен урок має свою структуру, яка зумовлюється його навчально-виховною метою. В моделі уроку виділяють макроструктуру (етапи конкретного уроку) і мікроструктуру (методичні компоненти кожного етапу).

У процесі моделювання уроку того чи іншого типу має виявлятися творчість викладача. Але разом з тим не слід забувати про дотримання певної логічно доцільної архітектури уроку певного типу.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

У процесі творення Української держави особливої актуальності набуває проблема виховання та самовиховання творчої особистості. Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від викладачів, майстрів виробничого навчання, соціальних педагогів, психологів, створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішення поставленої мети.
Виховна робота у Львівському вищому професійному училищі технологій та сервісу спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури народів інших національностей, які проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків.
Виховна діяльність у закладі утверджує особистісно-орієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів навчального закладу.
У своїй роботі Львівське ВПУ технологій та сервісу керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”“Про професійно-технічну освіту”, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність закладів системи професійно-технічної освіти.
Головна мета виховної роботи нашого закладу – це формування громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.
Провідною ідеєю виховної системи училища є формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самокорекції, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті.
Найголовнішим досягненням закладу вважається прийняття педагогічним колективом принципу командної діяльності. Вся система управління в училищі пов’язана з командною діяльністю. Ефективність такої роботи обумовлюється творчим компонентом, особистістю кожного педагога.

Головним завданням виховної роботи Львівського ВПУ технологій та сервісу є створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелектуальності, забезпечення трудової підготовки майбутнього спеціаліста, виховання національної і загальнолюдської моралі, духовності і культури.
Завдання, які є пріоритетними у виховній роботі училища:
·        Формування в учнів сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури;
·        Встановлення гуманних взаємин між усіма членами педагогічного та учнівського колективів;
·        Набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої національної культури міжнаціональних взаємин;
·        Формування в учнів особистісних рис громадян української держави;
·        Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати;
·        Розвиток в учнів мовної культури;
·        Розвиток міжетнічної культури спілкування;
·    Формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу.
Педагогічне керівництво виховною роботою в закладі спрямоване на розвиток у вихованця свідомості, яка відповідає загальнолюдській моралі, формування та розвиток стійких моральних звичок, виховання волі та позитивних якостей характеру.
Організація виховного процесу в училищі відповідає вимогам державних програм, концепції національної системи виховання дітей і молоді, концепції громадянського і патріотичного виховання особистості, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.
У навчальному закладі використовуються різноманітні форми виховної роботи: відкриті виховні години, тематичні вечори, диспути, тренінги, конкурси, батьківські збори та індивідуальна робота з учнями.

Основними напрямами виховної роботи в училищі є: