Оголошення

Запрошуємо на навчання!

Львівське вище професійне училище технологій та сервісу запрошує на навчання вип … Детальніше

Дата: 07.04.2019

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

      У процесі творення Української держави особливої актуальності набуває проблема виховання та самовиховання творчої особистості. Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від викладачів, майстрів виробничого навчання, соціальних педагогів, психологів, створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішення поставленої мети.
    Виховна робота у Львівському вищому професійному училищі технологій та сервісу спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури народів інших національностей, які проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків.
     Виховна діяльність у закладі утверджує особистісно-орієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів навчального закладу.
      У своїй роботі Львівське ВПУ технологій та сервісу керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність закладів системи професійно-технічної освіти.
     Головна мета виховної роботи нашого закладу - це формування громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.
     Провідною ідеєю виховної системи училища є формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самокорекції, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті.
    Найголовнішим досягненням закладу вважається прийняття педагогічним колективом принципу командної діяльності. Вся система управління в училищі пов’язана з командною діяльністю. Ефективність такої роботи обумовлюється творчим компонентом, особистістю кожного педагога.

     Головним завданням виховної роботи Львівського ВПУ технологій та сервісу є створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелектуальності, забезпечення трудової підготовки майбутнього спеціаліста, виховання національної і загальнолюдської моралі, духовності і культури.
     Завдання, які є пріоритетними у виховній роботі училища:
·        Формування в учнів сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури;
·        Встановлення гуманних взаємин між усіма членами педагогічного та учнівського колективів;
·        Набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої національної культури міжнаціональних взаємин;
·        Формування в учнів особистісних рис громадян української держави;
·        Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати;
·        Розвиток в учнів мовної культури;
·        Розвиток міжетнічної культури спілкування;
·    Формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу.
     Педагогічне керівництво виховною роботою в закладі спрямоване на розвиток у вихованця свідомості, яка відповідає загальнолюдській моралі, формування та розвиток стійких моральних звичок, виховання волі та позитивних якостей характеру. 

    Організація виховного процесу в училищі відповідає вимогам державних програм, концепції національної системи виховання дітей і молоді, концепції громадянського і патріотичного виховання особистості, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.
    У навчальному закладі використовуються різноманітні форми виховної роботи: відкриті виховні години, тематичні вечори, диспути, тренінги, конкурси, батьківські збори та індивідуальна робота з учнями.

Основними напрямами виховної роботи в училищі є: